最終更新日 2024-06-21

ScenarioModVer2 更新履歴 v2.0.0.0~v2.3.0.0

v2.2.2.8 ⇒ v2.2.2.9

v2.2.2.8 ⇒ v2.2.2.8 (ScenarioModは更新されていない)

v2.2.2.7 ⇒ v2.2.2.8

v2.2.2.6 ⇒ v2.2.2.7

v2.2.2.5 ⇒ v2.2.2.6

動画再生関数に関して、2番目の引数の仕様を変更した。

v2.2.2.4 ⇒ v2.2.2.5

v2.2.2.2 ⇒ v2.2.2.4

v2.2.2.0 ⇒ v2.2.2.2

v2.2.1.0 ⇒ v2.2.2.0

v2.2.0.8 ⇒ v2.2.1.0

v2.2.0.7 ⇒ v2.2.0.8

v2.2.0.5 ⇒ v2.2.0.7

v2.2.0.2 ⇒ v2.2.0.5

v2.2.0.2 ⇒ v2.2.0.4

v2.1.0.2 ⇒ v2.2.0.2

v2.1.0.0 ⇒ v2.1.0.2

v2.0.0.5 ⇒ v2.1.0.0